സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗുലീമാലന്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗുലീമാലന്‍മതം-ബുദ്ധമതംബൗദ്ധപുരാവൃത്തങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാപാലികന്‍. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1