സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗിരസ്സ്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗിരസ്സ്മതം-ഹിന്ദുമതംബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്‍. ഇരുപത്തിയൊന്നു പ്രജാപതികളിലും സപ്തര്‍ഷികളിലും ഒരാള്‍. പുരാണങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന അംഗിരസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1