സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗാമി, തിനോചാലിയ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗാമി, തിനോചാലിയജീവചരിത്രം-ശില്പകലനാഗാശില്പി, നാഗാകുന്തങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അടസ്ഥാനമാക്കി കരകൗശലത്തിനുള്ള ദേശീയ സമ്മാനം 1968-ല്‍ ലഭിച്ചു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1