സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗവൈകല്യങ്ങള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗവൈകല്യങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്ര-രോഗംജനനാന്തരമോ ജന്മനാലുണ്ടാകുന്നതോ ആയ ശരീരത്തിലെ തൂപവൈകല്യം. അവയവങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ച പ്രാപിക്കാത്തുതുകൊണ്ടോ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടോ രോഗഫലമായിട്ടോ ഇതുണ്ടാകാം.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1