സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗവാക്യം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗവാക്യംഭാഷാശാസ്ത്രം-ഭാഷഒരു പ്രധാന വാക്യത്തിന് സഹായകമായി നില്‍ക്കുന്ന ഉപവാക്യം. ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1