സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗരാഗങ്ങള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗരാഗങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധകവസ്തു; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-ഗാര്‍ഹികശാസ്ത്രംലേപന പദാര്‍ഥങ്ങള്‍, ശരീരാവയവങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗി, നിറം, സുഗന്ധം, ആരോഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വര്‍ഗീകരണം, ഉപയോഗം എന്നിവ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1