സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗഭംഗം [ഭാഷാശാസ്ത്രത്തില്‍]

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗഭംഗം [ഭാഷാശാസ്ത്രത്തില്‍]ഭാഷാശാസ്ത്രം-ഭാഷ-മലയാളംമൂലദ്രാവിഡത്തിലെ ഒരു ശാഖ മലയാളമായി പരിണമിച്ചപ്പോള്‍ ചില പദങ്ങള്‍ക്ക് അക്ഷരലോപം തുടങ്ങിയ ചില വൈരൂപ്യങ്ങള്‍ വന്നതിനെ കുറിക്കുവാന്‍ എ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംജ്ഞ. ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1