സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗപ്രജനനം

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗപ്രജനനംശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഅനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സസ്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മാതൃസസ്യത്തില്‍ നിന്നും വേര്‍പെട്ടു സ്വതന്ത്രമായി വളരുന്ന പ്രക്രിയ. നൈസര്‍ഗികം, കൃത്രിമം എന്ന രണ്ടുതരം അംഗപ്രജനനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1