സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗദ്ഗുരു

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗദ്ഗുരുമതം-ഇതരമതം-സിക്ക്രണ്ടാമത്തെ സിക്കു ഗുരു. ഒരു ഖത്രി കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം തെഹാനയിലെ ഖത്രികളുടെ പുരോഹിതനായിത്തീര്‍ന്നു. ഗുരുനാനാക്കിന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായിത്തീര്‍ന്ന അദ്ദേഹത്തെ നാനാക്ക് മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തന്റെ പിന്‍ഗാമികയായി അംഗീകരിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1