സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഭാഷാശാസ്ത്രം-ഭാഷ-പൗരസ്ത്യം-മലയാളംആര്യദ്രാവിഡ ഭാഷകളിലെ ആദ്യക്ഷരമായ 'അ'യുടെ ഉച്ചാരണവും വിന്യാസവും.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1